top of page
snowboarder

Nasze usługi

Ceny transferowe 
Analizy benchmarkingowe

Ceny transferowe

 

Nasze bogate doświadczenia skłoniły nas do utworzenia centrum kompetencyjnego cen transferowych. Oferujemy kompleksową obsługę dużych grup kapitałowych z zakresu tworzenia dokumentacji i polityki cen transferowych. Z sukcesem reprezentowaliśmy podatników w postępowaniach podatkowych, w których wstępnie ustalono domiar przychodu do opodatkowania. Wykonując analizy pracujemy nie tylko na danych polskich, lecz również pan-europejskich lub globalnych. Nasze prace, które świadczone są na poziomie eksperckim, obejmują w szczególności: 

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych lokalnych i grupowych (Local File i Master File)

 • przygotowywanie analiz ex ante służących wyznaczeniu polityki cen transferowych

 • przygotowywanie tzw. Defence File, czyli dokumentacji przedstawiającej argumenty przemawiające za obroną podatnika w razie ew. zakwestionowania warunków rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi 

 • uczestnictwo jako reprezentanci podczas zawierania uprzednich porozumień cenowych APA 

 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz Sądami Administracyjnymi podczas prowadzonych kontroli i postępowań podatkowych z zakresu cen transferowych

 • sporządzanie profesjonalnych analiz benchmarkingowych z zastosowaniem miar statystycznych.  

Analizy benchmarkingowe

Naszym klientom oferujemy usługowe wykonanie analizy porównawczej cen transferowych, jak również umożliwiamy samodzielne sporządzenie analizy przy wykorzystaniu zaprojektowanego przez nas narzędzia IT- programu do benchmarkingu. Analiza benchmarkingowa, inaczej zwana analizą porównawczą, jest zbiorem działań wykonywanych w celu odniesienia wyników badanego przedsiębiorstwa do wyników podmiotów porównywalnych działających w tej samej branży. Przedmiotem porównania mogą być wartości nominalne - np. ceny jednostkowe produktów czy stawki godzinowe, zdecydowanie częściej jednak porównaniu podlegają osiągane wyniki wyrażane w formie wskaźników finansowych.

Analizy porównawcze przygotowywane są obligatoryjnie przez podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych (z wyjątkiem firm mikro- i małych). Uważamy jednak, że benchmarking jest tak przydatną metodą, że z powodzeniem może być stosowany również w przedsiębiorstwach niepowiązanych dla celów oceny rentowności lub prognozowania finansowego. Zaprogramowane przez nas narzędzie może być wykorzystywane  przez działy finansowe i controllingowe, jak również przez Zarząd na potrzeby podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa mikro- i małe, należące do grupy kapitałowej, mimo iż od roku  2021 nie mają ustawowego obowiązku wykonywania analiz porównawczych, mogą przygotować taką analizę w naszym programie, aby zabezpieczyć swoje interesy w razie ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. 

Sposób działania programu:

 • Dostarczenie danych - dostarczamy do programu wstępnie dopasowane dane po dokonanej ostrej selekcji według kryteriów takich jak: PKD, czystość kapitałowa, obrót minimalny i maksymalny, forma prawna, eliminacja straty, dostępność danych finansowych za badane lata oraz eliminacja podmiotów w likwidacji, upadłości, restrukturyzacji czy upadłości restrukturyzacyjnej. Dane dostarczane są na zasadzie "on demand", co oznacza, że płaci się tylko za konkretne, potrzebne dane.

 • Analiza jakościowa i wybór grupy porównawczej - na podstawie wyselekcjonowanej grupy najczęściej zawierającej mniej niż 100 podmiotów użytkownik dokonuje analizy jakościowej w celu wyboru finalnej grupy porównawczej.

 • Edycja danych - program umożliwia edycję danych źródłowych, takich jak łączenie kodów PKD, przeprowadzanie korekty odchyleń skrajnych, doprowadzanie do porównywalności wyników czy uwzględnianie segmentacji wyniku finansowego. Użytkownik może także połączyć metody dedukcyjne i addytywne przy selekcji podmiotów. 

 • Przedstawienie wyników - wyniki przedstawiane są najczęściej przy użyciu pięciu najczęściej stosowanych wskaźników finansowych, co ułatwia analizę i interpretację danych.

Niewątpliwymi atutami naszego programu są m.in. zalety takie jak: 

 • uwzględnienie specyfiki branży oraz potrzeb użytkownika poprzez różnorodne funkcje edycji i korekt

 • możliwość łączenia kodów PKD

 • możliwość przeprowadzenia korekty odchyleń skrajnych

 • doprowadzanie do porównywalności poprzez wprowadzanie korekt, np. „oczyszczanie” wyniku z transakcji towarowych w przypadku spółek produkcyjnych

 • efektywność analizy poprzez automatyzację procesu selekcji i porównania danych 

 • możliwość uwzględnienia segmentacji wyniku finansowego

 • zgodność działania z aktualnymi przepisami prawnymi oraz standardami 

 • prezentacja wyników w jednoznaczny, czytelny sposób. 

Chcesz wykonać analizę benchmarkingową przy użyciu naszego programu? - Skontaktuj się z Nami

bottom of page